Privacy Statement

Privacyverklaring

Voor een goede afhandeling van uw bestelling van fitnessapparatuur hebben wij (persoons)gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij vast in onze geautomatiseerde administratie, waaraan ook deze website is gekoppeld. Wij doen onze uiterste best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om en zorgen ervoor dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben. Een klein deel van uw gegevens, zoals uw telefoonnummer en uw mailadres delen wij met ons call centre, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Privacy beleid

Hieronder vindt u de gegevens die voor onze dienstverlening van toepassing zijn.

Gegevens dienstverlener verantwoordelijk voor de gegevensbescherming:
L&B Partners in dienstverlening
Lindenlaan 42
1701 GV Heerhugowaard

Functionarissen gegevensbescherming:
W. Bos en H.R. Hoberg.

Wij noteren de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer.

Doel gegevensvastlegging: vastlegging en uitvoering van bestellingen m.b.t de verkoop van fitnessapparatuur, facturering van bestellingen, invordering van achterstallige betalingen via een incassobureau, verzending nieuwsbrief, communicatie met het call centre.

Grondslag gegevensvastlegging: voldoen aan de geldende wet- en regelgeving voor de bescherming van (persoons)gegevens.
Beperking hoeveelheid verzamelde gegevens: wij noteren en bewaren niet meer gegevens dan wij voor het omschreven doel nodig hebben en wij verwijderen gegevens die niet strikt noodzakelijk zijn.

Ontwerp en standaardinstellingen (privacy by design & privacy by default) van deze website zijn gericht op bescherming van de privacy van de bezoeker en beperking van de hoeveelheid gegevens.

Bewaartermijn van de administratie:
15 jaar na de laatste wijziging, na de bewaartijd volgt een adequate vernietiging en digitale informatie en e-mails worden verwijderd.

Informeren van de klant:
wij informeren de klant over wat wij met haar/zijn gegevens doen en wat ons privacy beleid is, een klacht indienen kan schriftelijk of per email aan de verantwoordelijke bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij vragen de klant om toestemming voor het toesturen van onze digitale Nieuwsbrief en bieden een uitschrijfmogelijkheid.

Wij wijzen de klant op het openbare karakter van onze Facebook pagina.

Wij vragen bezoekers van deze website om hun naam, e-mailadres e.d. in te vullen en wij leggen uit waarvoor deze persoonsgegevens zijn en wat wij ermee doen.

Wij beschikken over Fysieke en digitale mappen met alle documentatie betreffende gegevensbescherming, orders in een afgesloten ruimte met sleutelbeheer, digitale opslag op een vaste locatie, afdoende beveiligd, digitale opslag, draagbaar, afdoende beveiligd en onder toezicht, digitale opslag elders (cloud) is afdoende beveiligd, beeldschermen zijn niet leesbaar voor derden.

Digitale opslag:
gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang, beveiligingssoftware en besturingssysteem met automatische updates, structureel back up systeem.

Bij ambulant werken wordt de gegevensbescherming gewaarborgd door het alleen naar buiten meenemen van gegevens strikt die noodzakelijk zijn.
Er blijven na afloop geen gegevens (in de auto) achter.

Verwerking van persoonsgegevens door derden c.q. externe partijen:
wij hebben verwerkingsovereenkomsten met derden die voor ons werken.

Onze privacyverklaring en het privacy beleid of een verwijzing ernaar zijn vindbaar op onze website, de algemene voorwaarden en de huurovereenkomst.

Beveiligingsmaatregelen m.b.t. de website:
beveiligde serveromgeving bij derden.

Wij beschikken over informatie en een meldingsstructuur m.b.t. datalekken.

Heerhugowaard, 15 oktober 2022